Repetisjonsspørsmål til "Norge i vekst 1500-1800"

Oppgave

 1. Hvor mange mennesker levde i Norge ca. år 1500?
 2. Hvor høyt var folketallet midt på 1600-tallet og omkring år 1800?
 3. Hva skjedde med det norske riksrådet da Norge og Danmark kom i fast union i 1536–37?
 4. Hvilke følger fikk unionen med Danmark for norsk språk og kultur?
 5. Hvorfor var norske bondefamilier friere enn bondefamilier i Danmark?
 6. Mange norske bønder var leilendinger. Hvorfor ville de bli selveiere?
 7. Hvorfor vokste husmannsvesenet fram fra midten av 1600-tallet?
 8. Hva var forskjellen mellom en arbeidshusmann og en bygselhusmann?
 9. Hvilke arbeidsoppgaver hadde fogdene og sorenskriverne?
 10. Hvorfor økte ikke skattetrykket etter 1720?
 11. Hvordan tok bøndene seg av de fattige på 1700-tallet?
 12. Hva betydde overhøring og konfirmasjon for ungdommen?
 13. Hvorfor kom regning med i skolens læreplaner på 1700-tallet?
 14. Hva vil det si at samene bodde i sidaer?
 15. Hvorfor oppstod det et skille mellom flyttsamene og de samene som levde av fiske og jordbruk?
 16. Hvem var Thomas von Westen?
 17. Hva var merkantilismen?
 18. Hvor hadde Danmark-Norge kolonier?
 19. Hva gikk helstatspolitikken ut på?
 20. Hva var kjøpstadsprivilegiene?
 21. Hvorfor økte etterspørselen etter norsk trelast fra ca. 1600?
 22. Hvilke bergverk vokste fram i første halvdel av 1600-tallet?
 23. Hvorfor ble fiskerbøndene avhengige av bryggekjøpmennene?
 24. Hva betydde navigasjonsakten for norsk skipsfart?
 25. Forklar hvordan maktbalansen i Norden ble gjenopprettet i 1720.