Repetisjonsspørsmål på nynorsk

Oppgave

 1. Kvifor auka folketalet i Europa meir enn i andre verdsdelar frå byrjinga av 1700-talet?
 2. Kva gjekk innhegningslovene (enclosure acts) i England ut på?
 3. Kva legg vi i uttrykket heimeindustri?
 4. Kva er Thomas Newcomen og James Watt kjende for?
 5. Kvifor var det ein fordel å bruke steinkol i staden for trekol når ein skulle smelte malm?
 6. Kva var puddlingprosessen?
 7. Kva føresetnader hadde Storbritannia for å utvikle industri?Kva er Adam Smith kjend for?
 8. Kva var ein maskinstormar?
 9. Kva var New Poor Law?
 10. Kvifor hadde industrien i Tyskland så stor framgang i andre halvdelen av 1800-talet?
 11. Kvifor vart USA den leiande industristaten i verda før den første verdskrigen braut ut i 1914?
 12. Kvifor auka miljøproblema i verda etter midten av 1700-talet?
 13. Kva var The Alcali Act?
 14. Kva var folketalet i Noreg i år 1800?
 15. Kva var folketalet i Noreg i år 1900?
 16. Kven var kvenene?
 17. Kva gjekk Homestead Act ut på?
 18. Kva fekk det å seie for Noreg at navigasjonsakta vart oppheva i 1849?
 19. Kvar bygde gründerane dei første tekstilfabrikkane i Noreg?
 20. Kor mange yrkesaktive arbeidde i industrien rundt år 1900?
 21. Kva var konsesjonbe?
 22. Kva tyder uttrykket det store hamskiftet?
 23. Kva fekk jordskiftelovene å seie for bøndene i Noreg?
 24. Kvifor var slåmaskinen sjølve symbolet på det store hamskiftet?
 25. Kva var ein husmann?
 26. Kva var årsakene til at fiskeria i Noreg hadde framgang på 1800-talet?