Sentrale begreper i "Europa - fra splittelse til samling"

avnazifisering, de som hadde deltatt aktivt i den nazistiske politikken i Tyskland, ble fratatt offentlige stillinger og stilt for retten.

Daytonavtalen, fredsavtale etter borgerkrigen i Bosnia-Hercegovina i 1995. Bosnia-Hercegovina skulle være en samlet stat, men ble delt i et muslimsk-kroatisk statsforbund og en serbisk republikk. Avtalen ble forhandlet fram ved hjelp av USA i Dayton, Ohio i USA.

de fire friheter, et viktig mål for EU: fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.

EFTA, europeisk frihandelsforbund mellom Storbritannia, Sverige, Danmark, Norge, Østerrike, Sveits og Portugal fra 1960. EFTA innførte tollfrihet på industrivarer, men holdt fiskeri- og landbrukspolitikken utenfor.

EU-domstolen, tolker rettsreglene innenfor EU og har dømmende myndighet i tvister.

euro, ØMU-medlemmene tok i bruk den nye pengeenheten, euro, fra 2002.

eurokommunisme, kommunistisk retning i Europa som arbeidet for et kommunistisk samfunn med demokratiske midler. Særlig i Italia, Frankrike og Spania på slutten av 1970-årene.

Europakommisjonen, (også kalt EU-kommisjonen) leder organisasjonens byråkrati og fremmer lovforslag. Fungerer som EUs «regjering» og er en viktig drivkraft i integrasjonsprosessen. Det er én kommissær for hvert medlemsland (27). Presidenten velges av stats- og regjeringssjefene som sitter i Det europeiske råd (også kalt EU-toppmøtet) og må godkjennes av Europaparlamentet. Kommissærene utnevnes av de enkelte medlemslandene.

Europaparlamentet, parlamentet i EU velges ved direkte valg i de enkelte medlemsland (785 medlemmer). Parlamentet har lovgivende myndighet sammen med Ministerrådet.

EØS-avtalen, avtale fra 1992 som knyttet EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein til EUs indre marked (de fire friheter).

høyrebølge, uttrykk som ble brukt da politiske partier på høyresiden fikk økt tilslutning i 1980-årene, også i Norge.

ICC, Den internasjonale straffedomstolen i Haag (International Criminal Court) trådte i funksjon fra 2002. Domstolen skulle dømme i saker om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

integrasjon, betyr å innlemme. Brukes blant annet om tettere samarbeid mellom stater økonomisk og politisk. Begrepet brukes også om den prosessen som skal tilpasse innvandrere til det nye hjemlandet.

IRA, Den irske republikanske armé (katolsk), stiftet i 1919.

ISAF, International Security Assistance Force, opprettet med et FN-mandat for å stabilisere forholdene i Afghanistan. Ledet av NATO fra 2001.

Kull- og stålunionen, en samordning av kull- og stålproduksjonen i Tyskland og Frankrike fra 1951.

Ministerrådet, sammensatt av regjeringsmedlemmer (ministre) fra EUs medlemsland. Sammensetningen er avhengig av saksområde. I utenrikssaker møter utenriksministrene osv. Kalles nå Rådet for Den europeiske union eller bare Rådet.

Maastrichtavtalen, avtale i EU fra 1992 som hadde som mål å innføre en europeisk union med felles økonomisk politikk og felles forsvars- og utenrikspolitikk.

nynazisme, nynazistiske grupper dukket opp i 1960-årene og bygde på fascistisk og nazistisk ideologi fra 1920-årene. Beryktet for voldshandlinger, særlig mot innvandrergrupper.

OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Organisasjonen har 55 medlemmer fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. OSSE skal forebygge konflikter, håndtere konflikter og delta i gjenoppbygging etter en konflikt.

Reformtraktaten, (Lisboa-traktaten) vedtatt av EUs regjeringssjefer i Lisboa i 2007. Må endelig godkjennes av de enkelte medlemslandene. Traktaten skulle gi mer makt til Europaparlamentet, og nasjonalforsamlingene i medlemslandene skulle få bedre muligheter til å endre lovforslag fra Kommisjonen.

Romatraktaten, en avtale fra 1957 mellom Frankrike, Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg som tok sikte på å innføre felles ytre tollgrenser, felles arbeidsmarked, fri kapitalbevegelse mellom landene og felles utvikling av kjernekraft. (EEC, seinere EF og EU).

Røde armáfraksjon, venstreekstremistisk terrorgruppe i Vest-Tyskland i 1970-årene. Gruppa ble ledet av Andreas Baader og Ulrike Meinhof.

Røde Brigader, venstreekstremistisk gruppe i Italia i 1970-årene. De stod blant annet bak drapet på den tidligere italienske statsministeren Aldo Moro i 1978.

Schengenavtalen, avtale fra 1985 mellom Belgia, Frankrike, Nederland, Luxembourg og Vest-Tyskland inngått i byen Schengen i Luxembourg. Avtalen i dag gjelder opphevelse av grensekontrollen mellom avtalelandene. De fleste EU-land er medlemmer, og også Norge og Island deltar i samarbeidet.

Srebrenica, her ble 8000 muslimer massakrert av bosnisk-serbiske styrker i 1995. Byen ligger i Bosnia-Hercegovina.

Stasi, det hemmelige politiet i Øst-Tyskland under den kalde krigen.

velferdsstat, en stat som tar på seg ansvar for innbyggerne ved hjelp av trygdeordninger, helsestell og utdanning.

ØMU, Economic and Monetray Union, EU-landene med unntak av Storbritannia, Danmark og Sverige gikk sammen om en felles penge- og valutapolitikk fra 2000.