Repetisjonsspørsmål på nynorsk

Oppgave

 1. Kva er meint med avnazifisering i Tyskland?
 2. Kva var føremålet med Kol- og stålunionen?
 3. Kva gjekk Romatraktaten ut på?
 4. Kvifor vart EFTA stifta?
 5. Kva er meint med at EF gjekk i meir overnasjonal retning?
 6. Kva land vart medlemmer av EF i 1973?
 7. Kva var Stasi i Aust-Tyskland?
 8. Kvifor gjekk prisane på olje opp i 1973?
 9. Kva meinte Margaret Thatcher om velferdsstaten?
 10. Kva var IRA?
 11. Kva religion var den dominerande i Slovenia og Kroatia?
 12. Kva folkegrupper budde i Bosnia-Hercegovina?
 13. Kvifor var (er) Kosovo så viktig for serbarane?
 14. Kva skjedde i Srebrenica i 1995?
 15. Kva gjekk Daytonavtalen ut på?
 16. Kva var føremålet med Maastrichtavtalen?
 17. Kva gjekk EØS-avtalen ut på?
 18. Kva var føremålet med ØMU?
 19. Kva er euro?
 20. Kva er Schengenavtalen?
 21. Kvifor vart det ikkje vedteke noka EU-grunnlov i 2005?
 22. Kva var den nye strategien til NATO etter den kalde krigen?
 23. Kvar opererer ISAF styrkane?
 24. Kva oppgåver har OSSE?