Kondomer til Tysklandsbrigaden

I saker som gjaldt seksualmoral og livssyn kom det i de første etterkrigsårene ofte til kraftige sammenstøt mellom for eksempel Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Da regjeringen støttet at soldatene i Tysklandsbrigaden skulle få utdelt kondomer, organiserte kristenfolket en landsomfattende protestaksjon. De samlet inn over 400 000 underskrifter mot utdelingen. Den ene kilden er brevet fra kristenfolket til Stortinget, og den andre kilden er en del av den prevensjonsopplysningen soldatene i Tysklandsbrigaden fikk.

Oppgave

 1. Sammenlikn synspunktene i Folkebrevet med Kristelig Folkepartis syn på seksuallivet i 2013 (se lenken under). Hvordan vil du forklare forskjellene?
 2. Kan diskusjonen om seksualmoralen til de norske soldatene i Tysklandsbrigaden knyttes til den samtidige debatten om tyskertøser og tyskerbarn?

Kilde

Folkebrev til Stortinget

Vi vender oss til Norges storting for å gi uttrykk for den sorg og harme det har vakt i vårt folk at det er gjort statsvedtak som bidrar til å undergrave selve det moralske grunnlag for ekteskap og heim.

Soldatene kan nu ved offentlig foranstaltning få utlevert midler som skal gjøre det mindre farlig med løse kjønnsforbindelser. Denne adgangen kan ikke annet enn virke som en oppmuntring til utøylet driftsliv istedenfor at soldatene skulle bli styrket til disiplinert holdning og til å vinne en rak karakter. Vi tenker også på de unge kvinner som derved trekkes ned i umoral.

Allerede før har Staten ved bevilgning godkjent veiledning i prevensjon også for ugifte kvinner.

Disse vedtak er i strid med den moral som det norske folks grunnlov bygger på. Det kjennes som moralsk løsaktighet har fått offentlig godkjenning i landet.

Under vekten av ansvaret for vårt folk ber vi Stortinget:

Gjør om disse vedtak! Styrk i steden de byggende krefter, selvtukt og troskap og reis vern om den sanne kjærlighet!

Oslo i januar 1948

Forsvarets prevensjonsopplysning til soldatene: Vokt deg for kjønnssykdom

Kjønnssykdommene er en alvorlig trussel mot dere soldater. Det avhenger imidlertid helt av deg selv om du skal pådra deg kjønnssykdom eller ikke. Du må derfor stadig være på vakt mot disse sykdommer, som kan få de alvorligste følger for din helse og din framtid.

Det er viktig at du kjenner til følgende:

 1. Enhver soldat plikter overfor seg selv, familien og samfunnet å unngå å bli smittet med kjønnssykdom.
 2. Kjønnssykdom smitter vesentlig ved kjønnslig omgang, men kan i enkelte tilfelle også smitte fra sår på lepper og fingre.
 3. Du risikerer alltid å bli smittet med kjønnssykdom når du har kjønnslig omgang med ukjente kvinner. Risikoen for å bli smittet er særlig stor hvis du ikke bruker preventive (forebyggende) midler som kondom (gummiovertrekk) med etterfølgende såpevask og salvebehandling (P.A.C.). Hvis du innlater deg i kjønnslig omgang med ukjente kvinner - hva du ikke skal gjøre - må du benytte deg av disse forebyggende midler for derved å unngå smitte. Riktig anvendt gir de preventive midler god beskyttelse, men de byr ingen fullstendig sikkerhet mot smitte.
 4. Alkohol svekker ditt omdømme, og du vil undervurdere risikoen for å bli smittet. Bli derfor ikke påvirket av alkohol.
 5. Hvis du har mistanke om at du har pådratt deg kjønnssykdom (utflod av verk fra urinrøret, svie ved vannlatingen, sår på penis), plikter du straks å gå til din avdelingslege. Legen har taushetsplikt, og det blir ikke meldt til din avdeling at du har pådratt deg kjønnssykdom. Det er forbudt for både befal og menige å søke tysk lege for kjønnssykdom.
 6. Har du pådratt deg kjønnssykdom, plikter du å oppgi til legen navn og adresse på den som har smittet deg (smittekilden) for at vedkommende skal komme under behandling. Kan du gi disse opplysninger, sender ikke legen saken videre. Kan du derimot ikke oppgi smittekilden, må det meldes fra om saken til de allierte myndigheter for at de kan oppspore smittekilden.
 7. Kjønnssykdommene kan i de fleste tilfelle helbredes. Men i noen tilfelle slår behandlingen feil og sykdommen kan få varige følger. Gonoré kan forårsake ufruktbarhet, og syfilis kan selv etter mange år angripe hjerte, blodårer, hjerne og ryggmarg. Den som pådrar seg syfilis, må derfor kontrolleres med blodprøver hvert år i mange år framover.
 8. Loven bestemmer at den som har kjønnssykdom ikke kan gifte seg før vedkommende er erklært frisk.
 9. Ha respekt for deg selv og din framtid. Pådra deg ikke kjønnssykdom med den ulykke det kan medføre.

Et rent liv er den beste prevensjon!

 1. Forholdet mellom mann og kvinne er noe av det vakreste i verden, når dette forhold er rett. Med et enkelt bilde kan en si at kjærligheten er som en rosebusk. De vakreste roser stråler mot deg, men er du brå og tankeløs, vil du stikke deg på tornene. Sårene du kan få har flere navn syfilis og gonoré. Men verre enn disse alvorlige sykdommer er de sår du får i ditt sinn, i din tanke, ditt minne og din samvittighet.
 2. Kjønnsdriften skal ikke isoleres. Den må sees i sammenheng med hele livet ditt for øvrig. Det er naturstridig og livsfiendtlig å gjøre lysten til et mål i seg selv. Den er bare et middel til en inderlig og fullstendig forening av de to.
 3. Målet for samlivet mellom mann og kvinne er derfor ikke samleiet, men barnet som en frukt av det. Derfor er ekteskapet naturlig og livsnødvendig. Det skal verne om barnet som trenger foreldrenes kjærlighet og omsorg.
 4. Du må derfor allerede nå forberede deg til ekteskapet, til du skal bli mann og far. Du legger således ikke grunnen for et lykkelig ekteskap ved å drive med seksuelle forsøk med forskjellige kvinner. Seksuell tilpasning oppnår du når du lever i trofast kjærlighet til din hustru. Evnen til å skape et trofast og lykkelig samliv blir ødelagt ved løse forbindelser, og din evne til å være et eksempel for dine barn vil reduseres sterkt når du selv har handlet tankeløst.
 5. Den kristne seksualmoral krever mye, men gir mer. Gud gir nemlig kraft til seier om vi vil følge hans ord, slik som Bibelen sier: "Budet er en lykt og læren et lys; og tilrettevisinger til tukt er en veg til livet, så de bevarer deg fra en ond kvinne, fra en fremmed kvinnes glatte tunge. Attrå ikke hennes skjønnhet i ditt hjerte og la henne ikke fange deg med sine øyekast!"
 6. La derfor ikke et øyeblikks lyst få kaste skygger over din framtid, over samlivet med den kvinne som skal bli din for livet og de barn du skal fostre og være et forbilde for.

Vær mandig! Vær sterk!